^ Naar boven

Bijeenkomsten

BNG Bank biedt tal van bijeenkomsten aan gedurende het jaar waar experts van BNG Bank presenteren en/of aanwezig zijn.

 

VNG jaarcongres

BNG Bank is partner van het VNG jaarcongres op 4 en 5 juni 2013 te Zwolle. BNG Bank organiseert een deelcongres op hoog niveau over innovatieve financieringsvormen in de oude watertoren De Koperen Hoogte langs de A28 bij Zwolle.

 

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.