^ Naar boven

Bijeenkomst financiering openbare verlichting

Op donderdagochtend 1 maart a.s. wordt door Agentschap NL en BNG de bijeenkomst Financiering van investeringen in de openbare verlichting gehouden. Gemeenten of provincies, die serieus nadenken over het toepassen van grootschalige, energiebesparende maatregelen in de openbare verlichting en interesse hebben in een financiële regeling van de BNG, kunnen zich opgeven. 

 

BNG is op zoek naar enkele concrete projecten in gemeenten en provincies, om op basis hiervan een financiële regeling in te richten. Ter toelichting: bij grootschalige, energiebesparende maatregelen wordt gedacht aan maatregelen die tezamen minstens € 500.000 aan investeringen van de gemeente of provincie vragen.


Energiebesparende maatregelen in de openbare verlichting - zoals het toepassen van led en het mogelijk maken van dimmen - hebben als groot voordeel dat ze de structurele kosten van de openbare verlichting verlagen. Gemeenten en provincies hoeven daardoor structureel minder geld voor de openbare verlichting uit te trekken. Daar staan de investeringskosten van de energiebesparende maatregelen tegenover.

 

Op verzoek van Agentschap NL werkt BNG aan een financieringsregeling voor openbare verlichting, die het mogelijk maakt dat gemeenten en provincies de investeringskosten voor energiebesparende maatregelen niet in één keer hoeven te betalen, maar deze kunnen spreiden over tien tot vijftien jaar. Op deze wijze kunnen de investeringskosten voor de energiebesparende maatregelen uit het reguliere budget voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting betaald worden. Na het afbetalen van de investeringskosten zijn de structurele kosten voor de openbare verlichting voor de gemeente of provincie lager geworden. Tijdens de bijeenkomst gaat BNG nader in op de financiële regeling die BNG wil instellen.

 

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats te Utrecht, van 10.00 tot 12.30 uur, en is gratis toegankelijk voor gemeenten en provincies (andere geïnteresseerden zijn alleen welkom wanneer er nog voldoende plaatsen over zijn). Opgave voor de bijeenkomst is mogelijk via openbareverlichting@agentschapnl.nl. Na opgave ontvangen de deelnemers eind februari nadere informatie.Publicatiedatum: 3 februari 2012

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.