^ Naar boven

MTN Programma Nederlandse Gemeenten

Sinds 1998 biedt BNG Bank het Ongelimiteerd Medium Term Note Programma Nederlandse Gemeenten (MTN Programma Nederlandse Gemeenten) aan. Dit geeft Nederlandse gemeenten rechtstreeks toegang tot de Europese kapitaalmarkt middels het uitgeven van Medium Term Notes. Een Medium Term Note (MTN) onder dit programma is een instrument voor de gemeente om financiering met een looptijd van minimaal twee en maximaal dertig jaar aan te trekken. Een MTN is een verhandelbare schuldbekentenis aan toonder met gestandaardiseerde voorwaarden.

 

BNG Bank vervult onder het programma de rol van Arrangeur en Issuing and Paying Agent.

 

In de rol van Arrangeur faciliteert BNG Bank onder andere de toetreding van nieuwe gemeenten tot het MTN Programma Nederlandse Gemeenten en beoordeelt zij jaarlijks of het Information Memorandum dient te worden gewijzigd of aangevuld.

 

Als Issuing and Paying Agent biedt BNG Bank de gemeenten adminstratieve ondersteuning bij het uitgeven van MTN's. Zo draagt BNG Bank onder andere zorg voor:

  • de authenticering van de Global Note (dit is een waardepapier aan toonder waarop het totaalbedrag aan onder die uitgifte uitgegeven MTN’s staat vermeld);
  • de deponering van de Global Note bij Euroclear Nederland;
  • de overdracht van de betaling van de hoofdsom en tussentijdse rente.

 

Sinds de introductie van het programma is dit een aantal keer aangepast aan wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving. De laatste wijziging dateert uit 2002. De inwerkingtreding van de Wet op het Financieel Toezicht, wijzigingen in de Wet giraal effectenverkeer en veranderde procedures van Euroclear Nederland hebben ervoor gezorgd dat er een aantal noodzakelijke wijzigingen in de programmadocumentatie moest worden aangebracht. BNG Bank heeft deze volledig hierop aangepast.

 

Dinsdag 31 januari 2012 is de programmadocumentatie in definitieve vorm per post aan de bij het programma betrokken partijen toegestuurd. In de praktijk betekent dit dat de (deelnemende) gemeenten vanaf maandag 13 februari 2012 MTN’s kunnen uitgeven onder de aangepaste programmadocumentatie.

 

Meer informatie?

Voor vragen of nadere informatie over het MTN Programma Nederlandse Gemeenten kunt u zich wenden tot uw accountmanager.

 

Download

 

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.