^ Naar boven

Standaard Euro incasso

Met de standaard Euro incasso kunt u binnen het gehele eurogebied incasseren of worden ge├»ncasseerd.

 

De standaard Euro incasso is een overboeking vanaf uw betaalrekening waarbij de begunstigde de betaalopdracht verstrekt. De machtiging wordt (op papier) geregeld tussen betaler en begunstigde zonder tussenkomst van banken.

Het model en de voorwaarden komen op hoofdlijnen overeen met het oude incasso model in Nederland.   

Voorschriften

 

Gebruik van IBAN en BIC

Voor een debiteur met een Nederlandse bankrekening is de IBAN verplicht en de BIC optioneel. BNG Bank verrijkt alle Nederlandse IBANs zelfstandig met de juiste BIC. Indien u een foutieve NL-BIC meegeeft in een batch zullen wij de waarde negeren en de juiste BIC toevoegen. Voor een debiteur met een buitenlandse bankrekening bent u tot 2016 verplicht IBAN en BIC mee te geven.

Machtiging

U kunt een machtigingsformulier zelf ontwerpen of u kunt gebruik maken van het voorbeeld dat door de Nederlandse Betaalvereniging is gemaakt.

Bij een eigen ontwerp dienen de volgende gegevens minimaal op het formulier te staan:

 • In de titel moet de term Euro incasso staan en de melding doorlopend of eenmalig
 • Naam, adres, woonplaats van de incassant
 • Incassant ID; unieke incassant code te ontvangen van de bank
 • Kenmerk van de machtiging; unieke code door incassant toe te kennen aan elke debiteur
 • Standaard toestemmingstekst afhankelijk van het type machtiging (eenmalig of doorlopend). Zie voorbeeld machtiging van de Nederlandse Betaalvereniging
 • Naam, adres, woonplaats van de debiteur
 • IBAN van de debiteur (BIC optioneel) 
 • Plaats en datum ondertekening
 • Handtekening van de debiteur 

In verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens adviseren wij een geadresseerde retourenvelop mee te sturen aan de debiteur. De machtiging dient apart overeengekomen te worden en mag geen onlosmakelijk onderdeel (subparagraaf) uitmaken van een contract. Indien u 36 maanden geen gebruik maakt van een machtiging vervalt de geldigheid.

 

Geldigheid van oude Nederlandse machtigingen

Oude NL machtigingen zijn ook geldig voor de standaard SEPA incasso. U moet eenmalig enkele verplichte velden aanvullen in uw administratie/financieel systeem. Hierbij gaat het specifiek om:

 • de incassant ID
 • het kenmerk van de machtiging
 • de datum van ondertekening
 • de IBAN (en BIC) van de debiteur
 • datum van ondertekening: 1 november 2009 

 

Machtigingsvormen

De standaard Euro incasso kent een doorlopende incasso en een eenmalige incasso. Nieuw is of er sprake is van een eerste aanlevering (first) van een opdracht of een 'vervolg' aanlevering (recurrent). Er is pas sprake van een 'recurrent' als de 'first' aanlevering daadwerkelijk is gesettled.

 

Wijzigen van gegevens in een machtiging

Wanneer bepaalde gegevens wijzigen, moet u op de voorgeschreven wijze in de Implementation Guidelines de oude en nieuwe gegevens vermelden.
Dit geldt bij wijziging van:

 • incassant ID 
 • kenmerk van de machtiging
 • IBAN van de debiteur

Bij een dergelijke wijziging moet de opdracht altijd als 'first' worden aangeleverd.

 

Aanlevering van batchoverboekingen

BNG Bank accepteert het XML formaat (PAIN008.001.02) zoals dit door de Nederlandse Betaalvereniging is beschreven.  

Een batch mag maximaal 100.000 posten bevatten. Een bestand kan opgebouwd zijn uit meerdere batches. Het is niet toegestaan/mogelijk om meerdere incassovarianten (eenmalig en doorlopend) dan wel 'first' en 'recurrent' opdrachten in 1 batch (Payment Infomation block) samen te voegen. Meerdere verschillende batches als 'multibatch' samenvoegen in 1 bestand is wel mogelijk.

 

Aanlever- en verwerkingstijden

De standaard Euro incasso kent de volgende tijdlijnen: 

Datum settlement - 14 werkdagen:

crediteur informeert de debiteur

Datum settlement - 6 werkdagen 
                           tot 19.00 uur:

aanlevering en ondertekening door de crediteur van voor het eerst aangeleverde opdrachten (FRST)

Datum settlement - 3 werkdagen
                           tot 19.00 uur:

aanlevering en ondertekening door de crediteur van vervolgopdrachten (RCUR)

Datum settlement - 1 werkdagen
                           tot 12.00 uur:

laatste annuleringsmogelijkheid op postniveau

Datum settlement:

bij- en afschrijving van de incasso-opdracht bij de crediteur en debiteur

Datum settlement +5 werkdagen:

laatste storneringsmogelijkheid voor de bank van de debiteur

Datum settlement 56 dagen:

laatste storneringsmogelijkheid voor de debiteur

Datum settlement +13 maanden:

laatste betwistingsmogelijkheid voor de debiteur (melding ongeldige incasso)

Datum settlement +36 maanden:

machtigingen die 36 maanden niet zijn gebruikt worden ongeldig

 

Annulering van incasso's 

Tot 12:00 uur, 1 werkdag voorafgaand aan de aangegeven verwerkingsdatum, is het mogelijk posten uit een Euro incassobatch in te trekken. In de periode tussen datum verwerking en datum settlement kunt u via onze afdeling Customer Services & Support annuleringsopdrachten geven. Wij zullen deze verzoeken op basis van best effort verwerken. U kunt voor post annuleringen van ingezonden SEPA incassobatches gebruik maken van het formulier post annuleringen.

Let op: voor een juiste verwerking dient u alle verplichte velden in te vullen. BNG Bank zal zodra de batch finaal is ondertekend, de annulering uitvoeren. 

 

Terugboeken en weigeren van opdrachten

Een Euro incasso kan voor settlement geweigerd worden door de (bank van de) debiteur of na settlement teruggeboekt worden. Met name met bij een 'first' is het relevant om te weten of de incasso is geweigerd voor settlement of erna. Indien de opdracht nog niet is gesettled zal de eerstvolgende incasso weer als 'first' aangeleverd moeten worden. Na settlement kan een recurrent opdracht gegeven worden. Indien u dit niet correct doet bestaat de kans dat de debetbank de opdracht vanwege strijdigheid met de regels afkeurt. In veelgestelde vragen hebben we de verschillende mogelijkheden op een rij gezet.

 

Boeken van opdrachten in de rekening-courant

BNG Bank crediteert altijd de gehele batch op settlementdatum en boekt individueel ook op settlementdatum de geweigerde of teruggeboekte incasso's. Het verschil tussen geweigerde boekingen en terugboekingen wordt weergegeven met een specifieke boekingscode of transactiecode. Deze staat in tag 61 van de MT940 en MT940S en in het daarvoor aangewezen veld in de camt.053. 

 

Rentevergoeding bij terugboekingen

De valutadatum van terugboeking dient bij een debiteur altijd gelijk te zijn aan de settlementdatum. De debetbank mag hiervoor rentecompensatie in rekening brengen bij de creditbank. BNG Bank kan de rente als creditbank doorbelasten aan de incassant.

 

Integriteitskenmerk

BNG Bank berekent bij het importeren van elke batch een integriteitskenmerk van 40 tekens gebaseerd op een SHA1 controle. Dit kenmerk is vergelijkbaar met de som rekeningsnummers, hetgeen SEPA niet kent. Indien uw financieel systeem dezelfde waarde berekent, kunt u controleren dat de batch na de export uit het financieel systeem en voor de import in BNG Betalingsverkeer niet is aangepast. Vergelijking kan op basis van een optische controle of u kunt ervoor te kiezen de laatste 5 posities in te geven in BNG Betalingsverkeer, zodat BNG Bank de controle voor u uitvoert.

 

Rechtstreekse aanlevering aan Equens

Het is mogelijk om standaard SEPA incasso's via Corporate Payments Services rechtstreeks aan Equens aan te leveren. Dit betreft met name de incasso's die via servicebureaus worden verwerkt. Voor deze dienstverlening dient u een aanvullende overeenkomst aan te gaan.

 

Overstapservice

Op de Euro incasso is de Nederlandse overstapservice van toepassing. Euro incasso's worden gedurende 13 maanden automatisch omgebogen naar de nieuwe bank. De incassant wordt ge├»nformeerd over de wijziging. Het wijzigingsverzoek moet als bewijs bewaard worden bij de machtiging en de incassant moet de nieuwe IBAN (en BIC) aanpassen in zijn administratie/financieel systeem.

 

  Terug naar de SEPA-hoofdpaginaPublicatiedatum: 1 juli 2014

Inhoudsopgave

  Ratings BNG Bank

  banner

  De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

  **************************************************************************************************

  The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.