^ Naar boven

Standaard SEPA incasso

De standaard SEPA (of Europese) incasso vervangt vanaf 1 februari 2014 de binnenlandse incasso. Hiermee kunt u binnen het gehele eurogebied incasseren of worden geïncasseerd. De standaard SEPA incasso maakt gebruik van uniforme ISO-standaarden (ISO XML 20022).

 

De standaard SEPA incasso (B2C) is in de basis gelijk aan het Nederlandse model waarbij de machtiging geregeld wordt tussen debiteur en crediteur en waarbij de crediteur vervolgens het initiatief neemt voor de betaling.

 

Verschillen tussen Nederlandse incasso en SEPA incasso

 • elektronische vastlegging van een machtiging
 • prenotificatie
 • diverse tijdlijnen voor aanleveringen

De rechten voor de debiteur zijn identiek aan de Nederlandse incasso. Hierdoor blijven bestaande machtigingen geldig. 

 

SEPA incasso bedrijven (B2B)
Naast de standaard SEPA incasso is er ook een nieuwe SEPA incasso bedrijven (B2B) geïntroduceerd. Dit optionele product mag alleen worden gebruikt voor het incasseren van bedrijven en kent geen stornorecht voor de debiteur. BNG Bank ondersteunt dit product vanaf september 2014.

Voorschriften

 

Gebruik van IBAN en BIC

BNG Bank verrijkt alle NL IBANs zelfstandig met de juiste BIC. Indien u een foutieve NL-BIC meegeeft in een batch zullen wij de waarde negeren en de juiste BIC toevoegen.
Voor het omzetten van een NL-rekeningnummer naar een IBAN kunt u gebruik maken van de ibanbicservice. Hiermee kunt u losse nummers verrijken of hele rekeningbestanden eenvoudig in één keer omzetten.

 

Machtiging

U kunt een machtigingsformulier zelf ontwerpen of u kunt gebruik maken van het voorbeeld dat door de Nederlandse Betaalvereniging is gemaakt.

Bij een eigen ontwerp dienen de volgende gegevens minimaal op het formulier te staan:

 • In de titel moet het woord SEPA staan en de melding doorlopend of eenmalig
 • Naam, adres, woonplaats van de incassant
 • Incassant ID; unieke incassant code te ontvangen van de bank
 • Kenmerk van de machtiging; unieke code door incassant toe te kennen aan elke debiteur
 • Standaard toestemmingstekst afhankelijk van het type machtiging (eenmalig of doorlopend). Zie voorbeeld machtiging van de Nederlandse Betaalvereniging
 • Naam, adres, woonplaats van de debiteur
 • IBAN van de debiteur 
 • Plaats en datum ondertekening
 • Handtekening van de debiteur 

In verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens adviseren wij een geadresseerde retourenvelop mee te sturen aan de debiteur. De machtiging dient apart overeengekomen te worden en mag geen onlosmakelijk onderdeel (subparagraaf) uitmaken van een contract. Indien u 36 maanden geen gebruik maakt van een machtiging vervalt de geldigheid.

 

Migratie van NL machtigingen naar SEPA

Bestaande NL machtigingen zijn ook geldig voor de standaard SEPA incasso. U moet eenmalig enkele verplichte velden aanvullen in uw administratie/financieel systeem. Hierbij gaat het specifiek om:

 • de incassant ID
 • het kenmerk van de machtiging
 • de datum van ondertekening
 • de IBAN (en BIC) van de debiteur

Als datum van ondertekening kunt u voor alle gemigreerde machtigingen de datum 1 november 2009 aanhouden. 

 

Machtigingsvormen

De standaard SEPA incasso kent een doorlopende incasso en een eenmalige incasso. Nieuw is of er sprake is van een eerste aanlevering (first) van een opdracht of een 'vervolg' aanlevering (recurrent). Een eerste aanlevering moet bij een standaard SEPA incasso altijd minimaal 5 werkdagen voor settlement aangeleverd worden. Vervolg aanleveringen moeten minimaal 2 werkdagen voor settlement aangeleverd worden. 

Er is pas sprake van een 'recurrent' als de 'first' aanlevering daadwerkelijk is gesettled. De SEPA incasso kent ook een laatse incasso (final). U bent echter niet verplicht dit te gebruiken.

 

Wijzigen van gegevens in een machtiging

Wanneer bepaalde gegevens wijzigen, moet u op de voorgeschreven wijze in de Implementation Guidelines de oude en nieuwe gegevens vermelden.
Dit geldt bij wijziging van:

 • incassant ID of naam
 • kenmerk van de machtiging
 • IBAN van de debiteur

Bij een dergelijke wijziging moet de opdracht altijd als 'first' worden aangeleverd.

 

Aanlevering van SEPA batchoverboekingen

BNG Bank accepteert het ISO XML 20022 formaat (PAIN008.001.02) zoals dit door de Nederlandse Betaalvereniging is beschreven.  Vanaf 1 februari 2014 kunt u uitsluitend nog het nieuwe XML formaat aanleveren.

Een SEPA batch mag gelijk aan ClieOp03 maximaal 100.000 posten bevatten. Een SEPA bestand kan opgebouwd zijn uit meerdere batches. Het is niet toegestaan/mogelijk om meerdere incassovarianten (eenmalig en doorlopend) dan wel 'first' en 'recurrent' opdrachten in 1 batch (Payment Infomation block) samen te voegen. Meerdere verschillende batches als 'multibatch' samenvoegen in 1 bestand is wel mogelijk.

 

Aanlever- en verwerkingstijden

De standaard SEPA incasso kent duidelijk afwijkende tijdlijnen ten opzichte van de Nederlandse incasso waar u gewend bent dat een bestand aangeleverd voor 12:00 uur nog dezelfde dag wordt geïnd. In de tijdlijnen wordt bovendien verschil gemaakt tussen een eerste aanlevering van een incasso en een vervolg aanlevering. De volgende tijdlijnen zijn relevant:

Datum settlement - 14 werkdagen:

crediteur informeert de debiteur

Datum settlement - 6 werkdagen 
                           tot 19.00 uur:

aanlevering en ondertekening door de crediteur van voor het eerst aangeleverde opdrachten (FRST)

Datum settlement - 3 werkdagen
                           tot 19.00 uur:

aanlevering en ondertekening door de crediteur van vervolgopdrachten (RCUR)

Datum settlement - 1 werkdagen
                           tot 12.00 uur:

laatste annuleringsmogelijkheid op postniveau

Datum settlement:

bij- en afschrijving van de incasso-opdracht bij de crediteur en debiteur

Datum settlement +5 (+2) werkdagen:

laatste storneringsmogelijkheid voor de bank van de debiteur

Datum settlement 56 (+2) dagen:

laatste storneringsmogelijkheid voor de debiteur

Datum settlement +13 maanden:

laatste betwistingsmogelijkheid voor de debiteur (melding ongeldige incasso)

Datum settlement +36 maanden:

machtigingen die 36 maanden niet zijn gebruikt worden ongeldig

 

Annulering van incasso's 

Tot 12:00 uur, 1 werkdag voorafgaand aan de aangegeven verwerkingsdatum, is het mogelijk posten uit een SEPA incassobatch in te trekken. In de periode tussen datum verwerking en datum settlement kunt u via onze afdeling Customer Services & Support annuleringsopdrachten geven. Wij zullen deze verzoeken op basis van best effort verwerken. U kunt voor post annuleringen van ingezonden SEPA incassobatches gebruik maken van het formulier post annuleringen.

Let op: voor een juiste verwerking dient u alle verplichte velden in te vullen. BNG Bank zal zodra de SEPA incassobatch finaal is ondertekend, de annulering uitvoeren. Als extra randvoorwaarde geldt dat het annuleringsverzoek uiterlijk voor 12:00 uur voorafgaande aan de opgegeven verwerkingsdatum bij BNG Bank ontvangen moet zijn. Wij zullen de post annulering op basis van best effort verwerken.

 

Terugboeken/tegenhouden van opdrachten

Er zijn diverse mogelijkheden om een incasso-opdracht tegen te houden (voor settlement) of terug te laten draaien (na settlement). Met name met bij een 'first' is het relevant om te weten of de incasso is tegengehouden voor settlement of erna. Indien de opdracht nog niet is gesettled zal de volgende incasso weer als 'first' aangeleverd moeten worden. Na settlement kan een recurrent opdracht gegeven worden. Indien u dit niet correct doet bestaat de kans dat de debetbank de opdracht vanwege strijdigheid met de regels afkeurt. In SEPA veelgestelde vragen hebben we de verschillende mogelijkheden op een rij gezet.

 

Boeken van opdrachten in de rekening-courant

BNG Bank crediteert in principe altijd de gehele batch op settlementdatum op de rekening en boekt individueel ook op settlementdatum de tegengehouden of retourgeboekte incasso's. Het onderscheidt tussen tegengehouden boekingen en retourposten wordt weergegeven met een specifieke 'bank transaction code'. Deze staat in tag 61 van de MT940 en in toekomst in het daarvoor aangewezen veld in de camt.053. 

 

Rentevergoeding bij terugboekingen

Tussen de debetbank en de creditbank vindt een verrekening van rente plaats. Als gevolg hiervan is de valutadatum van terugboeking debet of credit gelijk aan de settlementdatum.

 

Integriteitskenmerk

BNG Bank berekent bij het importeren van elke batch een integriteitskenmerk van 40 tekens gebaseerd op een SHA1 controle. Dit kenmerk is vergelijkbaar met de som rekeningsnummers, hetgeen SEPA niet kent. Indien uw financieel systeem dezelfde waarde berekent, kunt u controleren dat de batch na de export uit het financieel systeem en voor de import in BNG Betalingsverkeer niet is aangepast. Vergelijking kan op basis van een optische controle of u kunt ervoor te kiezen de laatste 5 posities in te geven in BNG Betalingsverkeer, zodat BNG Bank de controle voor u uitvoert.

 

Rechtstreekse aanlevering aan Equens

Het is mogelijk om standaard SEPA incasso's via Corporate Payments Services rechtstreeks aan Equens aan te leveren. Dit betreft met name de incasso's die via servicebureaus worden verwerkt.

 

Overstapservice

Voor de SEPA incasso zijn vergelijkbare afspraken gemaakt als voor de Nederlandse incasso. De incasso's worden gedurende 13 maanden automatisch omgebogen naar de nieuwe bank. De incassant wordt geïnformeerd over de wijzigingen. Het wijzigingsverzoek moet als bewijs bewaard worden bij de machtiging en de incassant moet de nieuwe IBAN (en BIC) aanpassen in zijn administratie/financieel systeem.

 

  Terug naar de SEPA-hoofdpaginaPublicatiedatum: 1 juli 2014

Inhoudsopgave

  Ratings BNG Bank

  banner

  De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

  **************************************************************************************************

  The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.