^ Naar boven

Strategie

Missie

‘BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger’.

Kernwaarden

Betrouwbaar, eigentijds en professioneel: dat zijn de kernwaarden van BNG Bank. In het licht van haar maatschappelijke functie wil BNG Bank een veilige bank zijn en blijven, die zichtbaar en herkenbaar is voor haar stakeholders. BNG Bank vertoont bij haar activiteiten een karakteristiek van duurzaam ondernemen; de groei van haar activiteiten dient verantwoord te zijn. Intern streeft BNG Bank naar een open cultuur. Opleiding en ontwikkeling zijn speerpunten van het personeelsbeleid.

Klant centraal

‘Klant centraal’ maakt deel uit van de identiteit. BNG Bank is een sectorbank, opgericht door en voor Nederlandse overheden. Deze achtergrond is bepalend voor de missie en strategie van de bank. Behoud van marktaandelen en meegroeien met ‘de klant’ vergen een individuele benadering van de klant door BNG Bank, met inzet van sectorkennis. De dienstverlening van BNG Bank is afgestemd op de behoefte en professionaliteit van de klant. De bank ziet haar klanten als professionele instellingen, maar besteedt niettemin bijzondere aandacht aan haar zorgplicht jegens klanten.

 

Strategie

De kerntaak van BNG Bank is om tegen lage tarieven krediet te verstrekken aan of onder garantie van Nederlandse overheden. BNG Bank biedt haar kernklanten financiële dienstverlening aan in goede tijden én in slechte tijden, ook op momenten dat andere partijen zich terugtrekken. De strategie van de bank is met ‘de klant’ mee te bewegen.

 

Dit doet BNG door met diensten op maat in te spelen op de veranderende behoeften van haar klanten. Daarmee speelt BNG Bank een essentiële rol in de financiering van publieke taken. Met haar dienstverlening flankeert zij het beleid van de overheid, dat is gericht op houdbaarheid van de Nederlandse overheidsfinanciën.

 

In bepaalde gevallen participeert de bank met risicodragend vermogen in projecten, ter ondersteuning van haar kernactiviteit en om kennis en kunde in te brengen. Deze participaties zijn alleen mogelijk onder voorwaarde van substantiële overheidsbetrokkenheid.

 

BNG Gebiedsontwikkeling B.V. is actief op het gebied van de realisatie van ruimtelijke plannen. BNG Vermogensbeheer B.V. richt zich op vermogensbeheer voor overheden en andere instellingen met een maatschappelijk belang. De activiteiten van deze 100% dochterondernemingen leveren een bijdrage aan de hoofddoelstelling van BNG Bank. Voorts biedt de bank diensten aan via BNG Betalingsverkeer en BNG Advies.

 

Strategische doelstellingen

BNG Bank vertaalt haar missie in de volgende strategische doelstellingen:

  • het behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en het semi-publieke domein;
  • het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

Marktaandelen

De marktaandelen die de bank realiseert bevestigen dat BNG Bank haar missie effectief vervult. Kernklantengroepen van de bank zijn gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. In deze sectoren wil BNG Bank marktleider zijn.

Rendement

BNG Bank dient haar missie tevens efficiënt te vervullen. Het gerealiseerde rendement is hiervoor de maatstaf. BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, omdat dit niet aansluit op haar strategie (lage tarieven). Doelstelling is daarom het behalen van een redelijk rendement.

 

Randvoorwaarden

Voorwaarden om de strategische doelstellingen te kunnen realiseren zijn:

  • het handhaven van de excellente kredietwaardigheid;
  • het behoud van een scherpe inkooppositie;
  • een zo effectief en efficiënt mogelijke bedrijfsvoering.

 

Kredietwaardigheid

Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AA+ van Standard & Poor’s, Aaa van Moody’s en AAA van Fitch. Daarnaast kent Moody’s de hoogste Financial Strength Rating (A) toe aan BNG Bank. Deze topratings stellen de bank in staat tegen lage prijzen geld aan te trekken op de geld- en kapitaalmarkt. Daardoor kan BNG Bank haar klanten lage tarieven bieden.

Inkooppositie

BNG Bank heeft geen spaarbedrijf en is daardoor voor haar financiering vrijwel geheel afhankelijk van de geld- en kapitaalmarkt. Het realiseren van de scherpst mogelijke inkoopprijzen vraagt om een op BNG Bank toegesneden aanpak. Een proactieve benadering van beleggers wereldwijd, diversificatie van beleggers, timing, de keuze van looptijden en valuta en marktpsychologie zijn kritische succesfactoren voor het aantrekken van geld en ook op termijn bepalend voor de inkooppositie van BNG Bank.

Bedrijfsvoering

De inrichting en de werking van de BNG-organisatie moeten dienstbaar zijn aan de strategie (lage tarieven, meebewegen met ‘de klant’). Tevens moet de bedrijfsvoering voorzien in een adequate risicobeheersing. Binnen de directe invloedssfeer van de bank zijn dit factoren die bijdragen aan het behalen van de rendementsdoelstelling.

Risicobeheersing

BNG Bank wil haar uitstekende risicoprofiel te allen tijde handhaven. Dit profiel komt tot uitdrukking in de topratings. Daarom hanteert BNG Bank een strak kapitalisatiebeleid, met ondergrenzen voor de leverage ratio (2%) en de BIS tier 1-ratio (18%). Dit beleid bepaalt de veilige actieradius van de bank. Ten slotte beperkt BNG Bank haar dienstverlening tot het werkgebied zoals vastgelegd in haar statuten.

 

Relevante links

 

 

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.