^ Naar boven

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

BNG Bank werkt alleen voor de maatschappelijke sectoren die binding hebben met de overheid.

 

Onze klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor ons dus vanzelfsprekend.

Hoge creditratings, lage kosten

Dankzij onze topratings kunnen we tegen lage tarieven geld lenen op de internationale geld- en kapitaalmarkt. En dit geld lenen we tegen lage prijzen uit aan onze klanten. Zo houden we de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers laag.

 

De belangrijkste uitdagingen die wij zien in de komende drie tot vijf jaar op het gebied van markt, mens en milieu staan in het jaarverslag. De vijf MVO-thema’s verbinden onze organisatie met de markt.

Vijf thema's

Onze visie op MVO is verfijnd in vijf thema’s:
 

Materialiteit

 

Het schema geeft de waarde weer van de thema’s in relatie tot het maatschappelijk belang en bedrijfsbelang. De aandachtspunten in relatie tot de stakeholders zijn hierin vertaald.

 

Stakeholdermodel

 

 

In het stakeholdermodel staan alle partijen waar BNG Bank een relatie mee heeft. Het MVO-beleid licht de onderwerpen en aandachtspunten toe die de relatie met onze stakeholders bepalen. Zowel vanuit het perspectief van de stakeholders als dat van BNG Bank.

 

Mail ons

Vragen, opmerkingen of suggesties op MVO-gebied? Mail naar mc@bngbank.nl.

Relevante linksPublicatiedatum: 26 juni 2014

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.