^ Naar boven

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

BNG Bank is een bank die alleen werkt voor de maatschappelijke sectoren die binding hebben met de overheid. De essentie van de bank is de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers laag te houden. Vanwege deze functie is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor BNG Bank een natuurlijk gegeven. 

 

MVO is een breed begrip, waaraan wisselende betekenissen worden toegekend. BNG Bank hanteert de definitie van de Sociaal-economische Raad: 'Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op lange termijn en waardecreatie in drie dimensies: markt (het economisch rendement), mens (de gevolgen voor de mens, binnen en buiten de onderneming) en milieu (de effecten op het natuurlijk leefmilieu)'.  

 

Vijf thema's

De visie van BNG Bank op MVO is uitgewerkt in vijf thema’s:

Integriteit en transparantie

MVO ligt fundamenteel verankerd in de missie van BNG Bank. Om effectief en duurzaam in de samenleving te kunnen blijven functioneren zijn vertrouwen en een goede reputatie van groot belang. Integriteit en transparantie zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Dit betreft in de eerste plaats de corporate governance van de bank, waaronder begrepen het beloningsbeleid, en de BNG Bedrijfscode, die het gedrag beschrijft dat de bank van haar medewerkers verlangt. Maar het gaat ook om vragen als: hoe vult BNG Bank haar wettelijke verplichtingen tot 'Customer Due Diligence' in?

 

Bank van en voor overheden

BNG Bank is een bijzondere bank gegeven de overheidsaandeelhouders, de klanten en het werkgebied. De kern van het bedrijf is in onze ogen al maatschappelijk verantwoord. Maar dat is niet genoeg. BNG Bank neemt het belang van MVO heel serieus. De bank wil MVO zoveel mogelijk koppelen aan de kern van het bedrijf, de kredietverlening. Dat levert dilemma's en discussies op. Bij alles wat we doen, moeten we zorgdragen dat de genoemde balans behouden blijft.

 

Klant centraal

Soms leiden ontwikkelingen in onze maatschappij enige tijd tot onbalans om een nieuw evenwicht te kunnen bereiken. Dat geldt in de huidige tijd bijvoorbeeld voor de positie van de klant die door de banken niet altijd goed is bediend. Klanten krijgen meer aandacht. Dit kan ook betekenen dat sommige door de klant gewenste producten niet meer worden geleverd, juist omdat deze niet maatschappelijk verantwoord worden geacht. BNG Bank vindt dit een goede ontwikkeling.


‘Klant centraal’ betekent dat BNG Bank denkt en handelt in het belang van de klant. Wij doen dit vanuit onze eigen professionaliteit en verantwoordelijkheid en in overleg met de klant. Onze dienstverlening is afgestemd op de behoefte en professionaliteit van de klant. Dat geldt ook voor de hierbij behorende zorgplicht.

 

Verantwoording

Over wat wij doen, willen we zo transparant mogelijk zijn. Iedereen mag weten wat we doen. Die verantwoording leggen we af in een jaarverslag maar ook op tal van andere plaatsen: op onze websites, in artikelen, lezingen, toespraken en vele gesprekken.

 

Stakeholders

Wij willen onze rol behouden. Dat betekent dat de kredietwaardigheid behouden moet blijven. Wij willen dat alle belanghebbenden van de bank ons waarderen om wat we doen. Dat betekent dat wij ook moeten weten wat onze belanghebbenden bezighoudt en waar wij ze het beste mee kunnen dienen. Voor onze klanten betekent dat naast kredietverlening, het geven van adviezen over tal van financiële kwesties en het verzorgen van dienstverlening op het gebied van beleggen, gebiedsontwikkeling en publiek-private samenwerking.

 

Naast dit alles geldt dat BNG Bank niet streeft naar steeds hogere winsten. De aandeelhouder moet wel tevreden zijn met het rendement op het vermogen. De winst die BNG Bank maakt, vloeit voor een groot deel in de vorm van dividend terug naar de aandeelhouders die over de aanwending van dat geld weer democratisch beslissen wat ermee gebeurt.

 

In de omgang met de medewerkers hecht de bank aan een open en integere cultuur, waarin medewerkers de ruimte krijgen hun verantwoordelijkheid te nemen. Goede betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn hierbij van groot belang. Milieubewuste bedrijfsvoering is voor de bank vanzelfsprekend. Met een bijdrage aan de stimulering van kunst en cultuur geeft BNG Bank op een bijzondere manier blijk van haar betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving.  

 

Opmerkingen? Laat het ons weten!

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor verbetering van onze verslaggeving op het gebied van MVO? Laat het ons weten en mail naar mc@bngbank.nl.

Relevante linksPublicatiedatum: 4 februari 2014

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.