^ Naar boven

BNG Cultuurfonds 50 jaar

Dans en muziek in het Energiehuis in Dordrecht

Vrijdagavond 14 november 2014 was de vijfde voorstelling van het jubileumproject Eeuwige Jeugd in het Energiehuis in Dordrecht. Relaties van BNG Bank en het BNG Cultuurfonds genoten van de dansproductie Paradise Lost en van Gulle Grond, een multimedia project.

 

Lees verder

 

Bergen op Zoom wint BNG Bank Erfgoedprijs 2014

De BNG Bank Erfgoedprijs 2014 is 31 oktober gewonnen door de gemeente Bergen op Zoom. De prijs werd uitgereikt door de Deltacommissaris, de heer W. Kuijken, in de Broederkerk in Kampen. Wethouder Arjan van der Weegen van de gemeente Bergen op Zoom ontving onder grote belangstelling een oorkonde en een cheque ter waarde van € 25.000, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds.

 

Lees verder

 

Enerverende producties in De Fabrique in Maarssen

Vrijdagavond 3 oktober 2014 werd de vierde voorstelling van het jubileumproject Eeuwige Jeugd in de De Fabrique in Maarssen opgevoerd. Relaties van BNG Bank en het BNG Cultuurfonds genoten van de combinaties van dans, muziek en theater uit Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Een impressie van de avond.

 

Lees verder

 

 

Meer nieuws en projecten

 

Logo BNG Cultuurfonds

 

BNG Bank heeft in 1964, ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, de Stichting Cultuurfonds BNG in het leven geroepen. Het bestuur van het Cultuurfonds BNG opereert onafhankelijk en laat zich bij haar besluitvorming adviseren door een adviescommissie waarin vertegenwoordigers uit diverse kunstdisciplines zitting hebben.

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.