^ Naar boven

Corporate governance

BNG Bank is een naamloze vennootschap. Bepalend voor de corporate governance van BNG Bank zijn in de eerste plaats de wettelijke bepalingen inzake het vennootschapsrecht, inclusief het structuurregime, en de statuten van de bank.

 

Nederlandse corporate governance code

BNG Bank volgt de beginselen voor deugdelijk bestuur zoals geformuleerd in de Nederlandse corporate governance code van december 2008. De binnen BNG Bank gebruikte reglementen, codes, regelingen en rapportages zijn met de code in overeenstemming. Afwijkingen van de code worden volgens het principe ‘pas toe of leg uit’ toegelicht in het jaarverslag van BNG Bank. Overigens is BNG Bank niet beursgenoteerd.

 

Code Banken

Per 1 januari 2010 is de Code Banken in werking getreden. Elders op de website van BNG Bank kunt u lezen welke maatregelen de bank heeft getroffen om de implementatie van de Code Banken te realiseren.

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van BNG Bank bevindt zich binnen de kaders van de Nederlandse corporate governance code, de Code Banken en de Regeling Beheerst Beloningsbeleid. BNG Bank heeft de relevante bepalingen uit de genoemde codes en regeling in haar beloningsbeleid verwerkt.

 

Vennootschapsorganen

BNG Bank kent vier vennootschapsorganen.

  • De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het orgaan waarin de aandeelhouders hun zeggenschapsrechten ten aanzien van BNG Bank uitoefenen.
  • De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij BNG Bank. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
  • De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
  • De Ondernemingsraad treedt op als overlegpartner van de Raad van Bestuur, als sparringpartner van de Raad van Bestuur bij besluitvorming en als vertegenwoordiger van de werknemers.

 

Werkwijze en bevoegdheden van de genoemde vennootschapsorganen zijn geregeld in de wet, in de statuten van de bank, in reglementen en in toegesneden beleid.

 

Bedrijfscode

De BNG Bank Bedrijfscode geeft medewerkers van BNG Bank en haar dochterondernemingen richting aan hun handelen. Daarnaast geeft de code aan welk gedrag stakeholders van de bank mogen verwachten.

 

Relevante links 

 

 

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.