^ Naar boven

Persberichten

Laatst uitgegeven persbericht

 

Investeringen in publieke infrastructuur en hernieuwbare energie gebaat bij overeenkomst tussen EIB en BNG Bank


Investeringen in sociale infrastructuur, transport en hernieuwbare energie nemen naar verwachting toe door een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Investeringsbank (EIB) en BNG Bank. Beide instellingen hebben veel ervaring met het faciliteren van langetermijninvesteringen en kunnen hun ervaring met de financiering van Nederlandse publieke instellingen en soortgelijke investeringen binnen Europa uitwisselen.

 

Pim van Ballekom, vice-president van de EIB en Pauline Bieringa, Directeur Public Finance van BNG Bank tekenden namens de twee instellingen een samenwerkingsovereenkomst in het kantoor van BNG Bank in Den Haag.

 

Op de foto staand: Jan Willem van den Wall Bake (Ministerie van Financiën), Pauline Bieringa (BNG Bank), Pim van Ballekom, Bernard Gordon (beiden EIB). Zittend: Edwin van Veenhuizen (BNG Bank), Edward Claessen, Jan Willem Löhr (beiden EIB)

 

“Begrip van lokale, regionale en nationale investeringen is essentieel om de komende jaren te komen tot effectieve langetermijninvesteringen in de Nederlandse publieke sector. Dit was een belangrijke reden om eerder dit jaar een permanent kantoor van de Europese Investeringsbank te openen in Amsterdam. De Europese Investeringsbank heeft in diverse sectoren nauw samengewerkt met BNG Bank en we kijken uit naar versterking van deze samenwerking. BNG Bank heeft een unieke kijk op de financieringsbehoeften van de Nederlandse publieke sector. We hopen dat we niet alleen onze betrokkenheid kunnen vergroten maar ook onze Europese ervaring kunnen delen bij projecten die voor het eerst in Nederland worden uitgevoerd. Eerder dit jaar werkten BNG Bank, als één van de weinige Nederlandse banken, en de EIB, één van de meest ervaren financiers van hernieuwbare energie ter wereld, samen met andere internationale banken bij de financiering van Gemini, ’s werelds meest productieve windpark op zee dat ten noorden van Schiermonnikoog wordt gebouwd. Ik ben ervan overtuigd van dat deze samenwerkingsovereenkomst onze betrokkenheid bij toekomstige projecten verder zal vergroten”, zegt Pim van Ballekom, vice-president van de EIB.

 

“Door majeure stelselwijzigingen in Nederland legt de overheid risico’s steeds meer bij de publieke sector en zijn financiers. Daardoor wordt de zorgsector, om een voorbeeld te noemen, nu gefinancierd door een relatief beperkt aantal banken, waarbij de kredietvraag de laatste jaren sterk is toegenomen. Als gevolg hiervan, en van institutionele veranderingen, zijn de benodigde financieringsmiddelen bij banken niet langer vanzelfsprekend aanwezig. BNG Bank heeft hierover de afgelopen jaren haar zorgen geuit, en is nu verheugd over de samenwerkingsovereenkomst met de EIB. Onze samenwerking met deze solide multinationale bank zal alternatieve financieringsbronnen voor de publieke sector genereren. Ook kunnen beide banken van elkaar leren door hun ervaringen uit te wisselen”, zegt Pauline Bieringa, Directeur Public Finance bij BNG Bank.

 

De EIB en BNG Bank gaan intensiever samenwerken en mogelijkheden bekijken om gezamenlijk te investeren in projecten op het gebied van openbaar vervoer, ziekenhuizen, primair en secundair onderwijs, betaalbare sociale woningbouw, hernieuwbare energie, energiebesparing en water. De twee banken gaan ook meer samenwerken als het gaat om het onderling uitwisselen van medewerkers en het onderzoeken van modellen voor gezamenlijke kredietverlening.


 

Over de Europese Investeringsbank:
De Europese Investeringsbank is eigendom van 28 lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, en financiert sinds 1969 publieke projecten in Nederland. In de laatste vijf jaar heeft de Europese Investeringsbank meer dan EUR 8 miljard verstrekt in Nederland.

Dit betreft onder meer investeringen in ziekenhuizen in Amsterdam en Maastricht, het verbeteren van snelwegen, de haven van Rotterdam en de Maasvlakte. De EIB heeft ook geïnvesteerd in de verbetering van internettoegang in Nederland door Reggefiber, de nieuwbouw van de Vrije Universiteit Amsterdam en de bouw van een energienetwerk door Tennet en Gasunie. In mei 2014 heeft premier Rutte het eerste permanente kantoor van de EIB in Amsterdam geopend.

 

Over BNG Bank:
BNG Bank is in 1914 opgericht door 37 gemeenten om duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten voor maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Tegenwoordig mag de bank vrijwel alle gemeenten en provincies, een hoogheemraadschap en de rijksoverheid tot haar aandeelhouders rekenen.

Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating van AAA/Aaa/AA+. Met een balanstotaal van EUR 131 miljard behoort BNG Bank tot de groep van grotere Europese banken die rechtstreeks onder het toezicht van de Europese Centrale Bank vallen.

 

Perscontacten:

EIB: Richard Willis, Tel: +352 4379 82155, +352 621 555 758
Press Office: +352 4379 21 00

BNG Bank: Aart Rietveld, Tel: +31 70 3750 786


 

Voor nadere informatie kunt u e-mailen naar Marketing en Communicatie: mc@bng.nl


Abonneren

Wilt u onze persberichten ontvangen in uw mailbox?
Schrijf u dan in op onze e-mailnieuwsbrief.

 

Relevante links

 

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.