^ Naar boven

Sponsoring

Jaarlijks krijgt BNG Bank vele verzoeken voor het sponsoren van verschillende (goede) doelen. Om gehoor te kunnen geven aan sommige verzoeken is in 1964 het BNG Cultuurfonds opgericht. Met een bijdrage aan de stimulering van kunst en cultuur geeft BNG Bank op een bijzondere manier blijk van haar betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving.

 

 

Het gaat hierbij voornamelijk om de ondersteuning van incidentele subsidieaanvragen van kunst- of cultuurprojecten die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid en die door minimaal twee gemeenten financieel worden ondersteund.


U kunt hier bekijken of uw sponsorverzoek aan de voorwaarden van het Cultuurfonds voldoet en hoe u - in dat geval - uw verzoek kunt insturen.

 

Meer informatie

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
BNG Bank
Afdeling Marketing en Communicatie
Postbus 30305
2500 GH  DEN HAAG

Per e-mail: mc@bngbank.nl

 

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.