^ Naar boven

Klant worden

BNG Bank is geen bank voor particulieren maar de 'bankier ten dienste van overheden', zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Waarom kiest u voor de BNG Bank?

Daarvoor zijn meerdere argumenten aan te voeren. De belangrijkste zijn:

 • Door persoonlijk contact en een goede kennis van overheidssectoren kan BNG Bank prima invulling geven aan uw bancaire behoefte
 • BNG Bank is een complete bank met financiële diensten op maat zoals kredietverlening, betalingsverkeer en advisering.
 • Gaat uw voorkeur uit naar elektronische dienstverlening via het internet, dan kiest u voor:
  - veilig bankieren met BNG Betalingsverkeer
  - liquiditeiten- en vermogensbeheer via BNG Treasury
  - afschriften en nota’s in elekronisch formaat via BNG Digitaal Archief
  - actuele en historische rentetarieven via Mijn BNG Bank | Financiële data

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of wilt u een adviesgesprek?

Neem contact op met de afdeling Public Finance van BNG Bank via mc@bngbank.nl of via (070) 3750 798.

Relevante links

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.