^ Naar boven

Privacy Statement

BNG en persoonsgegevens

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (“BNG”) respecteert de privacy van de gebruiker van de BNG website(s) (de “Gebruiker”) en draagt ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die de Gebruiker aan BNG verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Op de verwerking van persoonsgegevens door BNG zijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars van toepassing. In aanvulling op wet- en regelgeving heeft BNG dit Privacy Statement opgesteld.


Het vastleggen van persoonsgegevens op de BNG-website(s)

Tijdens het bezoek aan de BNG-website(s) kan BNG persoonsgegevens over de Gebruiker verzamelen. Zo heeft BNG persoonsgegevens nodig van de Gebruiker voor het kunnen verlenen van diensten via de BNG-website(s). Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand bij BNG.


Bescherming van persoonsgegevens

BNG zal verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden. BNG zal bij verwerking de verkregen persoonsgegevens zorgvuldig beschermen. Persoonsgegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker door BNG niet verstrekt aan derden, tenzij de noodzaak hiertoe voortvloeit uit: de wet, een verplichting die BNG of haar dochterondernemingen jegens de Gebruiker aangaat of het bewaken en handhaven van de integriteit van de bedrijfsvoering van BNG of het financiële stelsel in het algemeen. BNG zal uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden.


Doeleinden van gegevensverwerking

BNG verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van haar website(s) en het gebruik van door BNG aangeboden diensten. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het samenstellen van interne rapportages en webstatistieken; het verzamelen, ontwikkelen en publiceren van informatie die relevant is voor de klantgroepen van BNG; het uitvoeren van relatiemanagement en verspreiden van praktische informatie over BNG en haar dienstverlening; het verbeteren van de BNG-website(s).

 

BNG behoudt zich bovendien de mogelijkheid voor om bovengenoemde gegevens te gebruiken om haar producten en diensten onder de aandacht te brengen, die aansluiten op de persoonlijke behoeften en interesses van de Gebruiker.

 

Verzamelde persoonsgegevens zijn beschikbaar voor BNG en haar dochterondernemingen.


Het inzien en wijzigen van persoonsgegevens

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn door BNG verzamelde persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheid, te laten corrigeren. Persoonsgegevens die BNG gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, kunnen te allen tijde worden ingezien, gewijzigd en verwijderd uit het gegevensbestand bij BNG. In overige situaties kan voor het inzien of corrigeren van persoonsgegevens contact worden opgenomen met de afdeling Customer Services and Support (“CSS”) op onderstaand adres.


Het gebruik van cookies

BNG kan informatie over het gebruik van haar website(s) verzamelen en analyseren met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die de BNG -server op de harde schijf van de computer van de Gebruiker plaatst. BNG gebruikt de cookies om een Gebruiker te herkennen bij een volgend bezoek aan de BNG-website(s). De Gebruiker heeft de mogelijkheid om het gebruik van cookies toe te staan of te verhinderen door de instelling van zijn browser te veranderen.

 

N.B. Een cookie wordt ook gebruikt om persoonlijke voorkeuren van Gebruikers te verzamelen zodat BNG de dienstverlening beter op de eindgebruiker kan afstemmen.


Cookies uitschakelen

Een Gebruiker kan in zijn browser cookies uitschakelen of uitzetten. Daarmee voorkomt de Gebruiker onder meer dat BNG informatie over het bezoek verzamelt en analyseert. In de meeste browsers (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome) kan via de optie ‘Privacy’ cookies worden uitgeschakeld.

 

Opnemen van telefoongesprekken

BNG kan telefoongesprekken opnemen ter verificatie van opdrachten, afspraken en transacties. Daarnaast kan BNG telefoongesprekken opnemen in het kader van fraudebestrijding en integriteitsbewaking. Voor het bewaren van de opgenomen telefoongesprekken neemt BNG de geldende wettelijke bewaartermijnen in acht. Binnen deze wettelijke bewaartermijnen hebben Gebruikers bij geschillen over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken de mogelijkheid om de opgenomen telefoongesprekken te beluisteren. Voorts zal met de opgenomen telefoongesprekken uiterst zorgvuldig en discreet worden omgegaan.


Toepasselijkheid van dit Privacy Statement

De bepalingen van dit Privacy Statement zijn van toepassing op de telefoongesprekken met BNG en op de website(s) van BNG waarvan het Internet adres (URL) eindigt op bng.nl of bng.com. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van BNG zijn verbonden.


Contact en informatie over persoonsgegevens

Voor vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop BNG persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Services & Support (CSS) van BNG. U kunt een e-mail sturen naar css@bng.nl.

 

Voor de melding dat u geen informatie over diensten en producten van BNG wilt ontvangen, kunt u met betrekking tot de BNG nieuwsbrief uw klantprofiel wijzigen of verwijderen. In overige situaties kan contact worden opgenomen met de afdeling CSS op bovengenoemd adres.


Wijziging van dit Privacy Statement

BNG behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

 

 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Publicatiedatum: 9 januari 2013

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.