^ Naar boven

Disclaimer

BNG Bank heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en de redactie van de inhoud van deze website(s) (de “Informatie”). Desondanks kan zij niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de Informatie. Aan de verstrekte Informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BNG Bank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van de inhoud van de website, de verstrekte Informatie, (het ontbreken van) de toegang tot de Informatie en het gebruik van de Informatie op welke wijze dan ook. BNG Bank behoudt zich het recht voor de Informatie op enig moment te wijzigen. Naar de website(s) van BNG Bank mag niet worden verwezen, in welke vorm dan ook, en ook openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of overige bewerking van de Informatie is niet toegestaan, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BNG Bank. BNG Bank behoudt zich alle rechten voor, waaronder haar auteursrechten op de inhoud van de website(s) en de Informatie. In relatie tot en bij gebruik van de BNG Bank website(s) en de Informatie is Nederlands recht van toepassing.

 

De door middel van deze website(s) verstrekte Informatie is geen aanbod, aanbeveling, (beleggings)advies of financiële dienst. De gebruiker van de Informatie is verantwoordelijk voor het benutten van de Informatie, de keuze en beslissing die (mede) op basis hiervan wordt gemaakt.

 

BNG Bank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van website(s) die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van BNG Bank.
BNG Bank staat niet ervoor in dat de Informatie geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen dan Nederland en bij dit gebruik volledige naleving van lokale wetgeving plaatsvindt.

 

BNG Bank beschermt de communicatie via e-mail en Internet zo optimaal mogelijk. BNG Bank kan de beveiliging van dergelijke berichten en informatiestromen tegen manipulatie of misbruik echter niet garanderen. BNG Bank raadt af vertrouwelijke informatie per e-mail aan BNG Bank te zenden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van manipulatie en misbruik van deze informatie.

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.