^ Naar boven

Bestuur en organisatie

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen bestaat uit negen leden, waarvan één voorzitter. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

 

Raad van Bestuur 

Het dagelijks bestuur van de bank is opgedragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter, en staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen.

 

Directie en staf

De leiding van en verantwoordelijkheid voor de belangrijkste organisatorische eenheden van de bank is in handen van vier directeuren en vier stafhoofden. De directeuren en stafhoofden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur.

 

Organogram

Het organogram geeft inzicht in de wijze waarop de bank is georganiseeerd.

 

Dochtermaatschappijen en deelnemingen

BNG Bank heeft drie dochtermaatschappijen die werkzaam zijn ten dienste van het kernbedrijf van de bank. Daarnaast heeft de bank een aantal deelnemingen met invloed van betekenis.

 

Tekenbevoegde functionarissen

Bij de tekenbevoegdheid wordt onderscheid gemaakt tussen de tekenbevoegdheid ten aanzien van cliënten, de tekenbevoegdheid ten aanzien van financiële tegenpartijen en de tekenbevoegdheid ten aanzien van afnemers en leveranciers. Overzichten van tekenbevoegde functionarissen voor elk van de genoemde categorieën zijn gepubliceerd op deze website.

 

 

Relevante links

 

 Publicatiedatum: 27 mei 2013

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.