^ Naar boven

Over BNG Bank

 

Onze missie

 

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

 

Hiermee is onze bank essentieel voor de publieke taak. Onze kerntaak is om tegen lage tarieven krediet te verstrekken aan of onder garantie van Nederlandse overheden. 

 

BNG Bank vertaalt haar missie in de volgende doelstellingen:

  • het behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en het semi-publieke domein;
  • het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

 

Bankier voor overheden

Volgens onze statuten zijn wij ‘bankier ten dienste van overheden’. Onze klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Wij bieden financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer. Ook participeren wij in publiek-private samenwerking (PPS).

BNG Bank is geen bank voor particulieren.

Aandeelhouders

BNG Bank is een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

 

Ratings

BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door ons uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AA+ van Standard & Poor’s, Aaa van Moody’s en AAA van Fitch. Daarnaast kent Moody’s de hoogste Financial Strength Rating (A) toe aan BNG Bank. Mede hierdoor kunnen wij onze klanten optimaal van financiering voorzien, doordat wij tegen scherpe voorwaarden geld kunnen aantrekken op de internationale geld- en kapitaalmarkten.

 

Relevante links

 

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.