^ Naar boven

Over BNG Bank

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

 

We verstrekken krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden.

 

Bankier voor overheden

Onze klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut.

 

Diensten op maat

De strategie van de bank is met ‘de klant’ mee te bewegen. Wij doen dit door met diensten op maat in te spelen op de veranderende behoeften van onze klanten. Onze financiële diensten omvatten kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer en gebiedsontwikkeling. Wij participeren ook in publiek-private samenwerking (PPS).

 

Aandeelhouders

Onze aandeelhouders zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

 

Ratings

BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door ons uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AA+ van Standard & Poor’s, Aaa van Moody’s en AAA van Fitch.

Lage opnametarieven

Dankzij deze topratings en ons grote inkoopvolume kunnen wij tegen scherpe voorwaarden geld aantrekken op de geld- en kapitaalmarkt.

Lage prijzen voor klanten

Hierdoor kunnen wij onze klanten voldoende financieringsmiddelen leveren tegen zo laag mogelijke prijzen.

 

Bedrijfsmodel

Het bedrijfsmodel toont onze bijdrage aan het publieke beleid en hoe dit werkt in het belang van de burgers. De lagere financieringskosten voor publieke voorzieningen komen tot uitdrukking in lagere gemeentelijke tarieven, lagere sociale huurprijzen en lagere tarieven voor zorgverlening en onderwijs.

 

 

Kapitalisatiebeleid

Wij hanteren een strak kapitalisatiebeleid met ondergrenzen van 2% voor de leverage ratio en 18% voor de BIS tier 1-ratio. Dit beleid bepaalt de veilige actieradius van BNG Bank. En de topratings bevestigen dit.

 

Doelstellingen

Onze strategische doelstellingen zijn gericht op de lange termijn.

 

Substantiële marktaandelen

Rendabel voorzien in meer dan 50% van de totaal aangeboden langlopende solvabiliteitsvrije kredietvraag van decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen.

 

Redelijk rendement

BNG Bank streeft niet naar een maximaal, maar naar een redelijk rendement op het eigen vermogen. Dit komt deels als dividend weer ten goede aan onze aandeelhouders.

 

Relevante links

 

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.