^ Naar boven

U bent op zoek naar:

  • Isala klinieken in Zwolle met Jeroen Mulder van BNG Bank

  • Windpark Kreekraksluis in Zeeland met Leo Valkenburg van BNG Bank

  • De Meerlanden zet gft-afval om in groengas, met Peter Borghstijn van BNG Bank

  • Duurzaam Hardenberg met burgemeester Peter Snijders en Lonneke de Waal, BNG Bank

  • Verduurzaming in Heerhugowaard met Selma Huizer, manager Public Finance bij BNG Bank

Nieuws

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.